• ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา

  วันนี้ (9 ก.พ.64 )เวลา 10.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาโดยมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการผู้สูงอายุเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยผู้บริหารเมืองพัทยา มีนโยบายจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา และโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา ประกอบกับทิศทางการพัฒนาตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีนโยบายที่สำคัญในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
  และสภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบกับอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมต้านการส่งเสริมผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

  ซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุมมอบนโยบายทิศทางการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาในรูปแบบคณะกรรมการ ทั้งในด้านการบริหารจัดการด้วยหลัก 5 ก กรอบหลักสูตรการเรียนรู้ การรับสมัคร การจัดทำทะเบียน การประชาสัมพันธ์และการประเมินผล รวมทั้งสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและการร่างระเบียบโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4176306199046759/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150