• เมืองพัทยาจัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร​ สำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ฟรี

  เมืองพัทยาจัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร​ สำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ฟรี

  เมืองพัทยาจัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร​ สำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ฟรี

  เมืองพัทยาจัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร​ สำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ฟรี
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4186479734696072/?d=n

  วันนี้ ( 13 ก.พ.64) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 6

  เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การสื่อสารนับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับประชาชนในเมืองพัทยาในทุกมิติ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนปี 2564 ขึ้น​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารและค้าขายกับชาวต่างชาติเป็นการรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเมืองพัทยาที่ต้องการให้มีการสอนภาษาต่างประเทศต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวโดยจัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศจำนวน 3 หลักสูตร 2 ระยะ ดังนี้
  ระยะที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมงจำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 30 คน หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละชั่วโมงจำนวน 2 ห้องๆ ละ 30คน
  ระยะที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จำนวน 2 ห้องๆ ละ 30 คน หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 30 คนหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมงจำนวน 1 ห้อง 30 คน
  ในวันนี้เป็นการอบรมระยะที่ 1 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564 อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 09.00 น.- 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วันรวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือหมายเลขโทรศัพท์ 038 253271 , 038 253281 และ 038 254090 ในวันและเวลาราชการ
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4186479734696072/?d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150