• ประชุมซักซ้อมแผนรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)ในพื้นที่เมืองพัทยา

  ประชุมซักซ้อมแผนรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)ในพื้นที่เมืองพัทยา

  ประชุมซักซ้อมแผนรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)ในพื้นที่เมืองพัทยา
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4194321793911866/?d=n

  วันนี้(16 ก.พ.64) เวลา 09.00 น.นายมาโนช​ หนองใหญ่​ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแผนรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)ในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 42 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 32 คน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องทัพพระยา

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้จัดทำข้อเสนอมาตรการ แผนรองรับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 รวมถึงการใช้มาตรการเฉพาะบุคคล และมาตรการทางสังคมอย่างเข้มงวด สร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในชุมชน และเพิ่มระยะห่างทางกายภาพจนเป็นสุขนิสัย ซึ่งที่ผ่านมาช่วยทำให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัดและชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญกับการระบาดในระลอกใหม่ ด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ การผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ส่งผลทำให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ แรงงานไทย กลุ่มคนที่พักอาศัยอยู่อย่างแออัด แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับเข้ามาทำงาน ในประเทศที่อยู่อย่างกระจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ โดยไม่ทราบจำนวนและที่พักอาศัยของแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่แท้จริง การเปิดสถานบันเทิง สนามมวย ผับ บาร์ โรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้การที่มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และไม่ขึ้นทะเบียน ทำให้การเข้าถึงบริการสาธารณสุขเป็นไปด้วยความยากลำบาก การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากภาษาในการสื่อสารที่หลากหลายเชื้อชาติเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิด การระบาดระลอกใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการเชิงรุกในทุกด้านอย่างเร่งด่วน เป็นระบบ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้น

  ในวันนี้ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข จึงได้จัดการประชุมซักซ้อมแผนรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เมืองพัทยาขึ้น เพื่อจัดทำแนวทางการจัดการเบื้องต้นในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเมืองพัทยา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคและการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) นำไปสู่การถ่ายทอดให้แก่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินตนเองเบื้องต้น และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150