• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

  เมื่อวันที่ ( 18 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก​ ครั้งที่​ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ และมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมือง รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยาพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 โดยมี ญัตติต่างๆดังนี้
  1.ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา พ.ศ….(งานนิติกรรมสัญญา กลุ่มกฎหมาย)
  2.ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเมืองพัทยา พ.ศ…. (งานนิติกรรมสัญญา กลุ่มกฎหมาย)​
  3.ญัตติ เรื่องขอ ความเห็นชอบ ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)​ (สำนักการศึกษา​ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน​ งานปฐมวัย)
  ​4. ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย​ ประจำปี 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(สำนักปลัดเมืองพัทยาฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน)​5. ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่​ (สำนักการคลัง​ ส่วนพัฒนารายได้​ ฝ่ายรายได้รับผลประโยชน์)​
  6.ญัตติเรื่องการขอรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาไปขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณบ่อขยะเกาะล้าน​(สำนักงานเมืองพัทยา​ สาขาเกาะล้าน)​

  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอมาทั้ง 6 ญัตติ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป
  และเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา​ ดังนี้​
  สมัยสามัญ สมัยที่สอง วันที่ 1- 30 พฤษภาคม 2564
  สมัยสามัญ สมัยที่สาม วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2564
  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2564
  ปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150