• เมืองพัทยาซักซ้อมแผนรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาซักซ้อมแผนรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาซักซ้อมแผนรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยา
  วันนี้ (19 ก.พ.64) เวลา 09.00 น.นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแผนรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าอบรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จัดทำข้อเสนอมาตรการ แผนรองรับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อฯ ประกาศพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 รวมถึงการใช้มาตรการเฉพาะบุคคล และมาตรการทางสังคมอย่างเข้มงวด สร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในชุมชน และเพิ่มระยะห่างทางกายภาพจนเป็นสุขนิสัย ซึ่งที่ผ่านมาช่วยทำให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัดและชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญกับการระบาดในระลอกใหม่ ด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ การผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ส่งผลทำให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ แรงงานไทย กลุ่มคนที่พักอาศัยอยู่อย่างแออัด แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับเข้ามาทำงาน ในประเทศที่อยู่อย่างกระจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ โดยไม่ทราบจำนวนและที่พักอาศัยของแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่แท้จริง การเปิดสถานบันเทิง สนามมวย ผับ บาร์ โรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้การที่มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และไม่ขึ้นทะเบียน ทำให้การเข้าถึงบริการสาธารณสุขเป็นไปด้วยความยากลำบาก การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากภาษาในการสื่อสารที่หลากหลายเชื้อชาติเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิด การระบาดระลอกใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการเชิงรุกในทุกด้านอย่างเร่งด่วน เป็นระบบ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้น
  ในวันนี้ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข จึงได้จัดการประชุมซักซ้อมแผนรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อจัดทำแนวทางการจัดการเบื้องต้นในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคฯ โดยการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเมืองพัทยา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคและการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นำไปสู่การถ่ายทอดให้แก่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินตนเองเบื้องต้น และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150