• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

  วันที่ ( 24 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ และมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมือง รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยาพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาจัดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 โดยมี ญัตติต่างๆดังนี้
  1.ญัตติ เรื่อง ขอความห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา พ.ศ….. (งานนิติกรรมสัญญา กลุ่มกฎหมาย)
  2.ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา พ.ศ…… งานนิติกรรมสัญญา กลุ่มกฎหมาย)
  3.ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของเมืองพัทยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ….(งานนิติกรรมสัญญา กลุ่มกฎหมาย)
  4.ญัตติ เรื่อง การสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักการศึกษาฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน)
  5.ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ (สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา)
  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอมาทั้ง 5 ญัตติ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4217664614910917/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150