• พิธีมอบเงินสวัสดิการ ทุนการศึกษา สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เมืองพัทยา ประจำปี 2564

  พิธีมอบเงินสวัสดิการ ทุนการศึกษา สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เมืองพัทยา ประจำปี 2564

  พิธีมอบเงินสวัสดิการ ทุนการศึกษา สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เมืองพัทยา ประจำปี 2564

  วันนี้(6 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบเงินสวัสดิการ ทุนการศึกษา สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เมืองพัทยา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีนายศราวุธ บรอฮีมี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชน ที่สมัครใจและมีความประสงค์ที่จะดูแลซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรต่อกันการบริหารจัดการและร่วมกัน รับผลประโยชน์ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา จึงเป็นกองทุนที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของในรูปแบบของการออมวันละบาทของสมาชิกทุกคน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการสวัสดิการสังคมที่คำนึงถึงความต้องการของมนุษย์ที่หลากหลายที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิดแก่ เจ็บ ตาย รู้จักประหยัดและมีวัฒนธรรมการเก็บออมเงินเพื่อเป็นสวัสดิการของตนเองและครอบครัวซึ่งในปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ได้มีการขับเคลื่อนในรูปแบบของภาคประชาชนบริหารจัดการและจัดสวัสดิการดูแลสมาชิกบุคคลทั่วไป คือเด็ก / เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ โดยจัดสวัสดิการ ทั้งสิ้น 11 ด้าน เช่นสวัสดิการเพื่อเด็กแรกเกิดและเงินคลอดบุตร สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย สวัสดิการกรณีเสียชีวิตสวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สวัสดิการคนด้อยโอกาส / พิการ สวัสดิการเพื่อการศึกษา สวัสดิการสมทบครบ 5 ปี

  กองทุนสวัสดิการเมืองพัทยาได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ปัจจุบันมีสมาชิก 3,083 คน มีเงินสมทบสามส่วนจากสมาชิกเก็บออมวันละ 1 บาท 1 ส่วนเงินสมทบจากเมืองพัทยา และเงินสมทบจากรัฐบาล ปัจจุบันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,783,291.51 บาท กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 9 ปี คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา จึงเห็นควรพิจารณาทุนการศึกษาให้กับสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา เมื่อส่งเงินสมทบครบ 5 ปี จะได้รับทุนการศึกษา 500 บาท ซึ่งการมอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาในครั้งนี้ กองทุนสวัสดิการเมืองพัทยาสนับสนุนทุน จำนวน 174 ทุน เป็นเงิน 87,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่กำลังศึกษาต่อไปอีกด้วย
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4250547894955922/?d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150