• นายกเมืองพัทยา ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินปลายปี 65

  นายกเมืองพัทยา ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินปลายปี 65

  นายกเมืองพัทยา ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินปลายปี 65

  เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาออกแบบพัฒนา เพื่อการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ล่าสุดมีประกาศจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เกี่ยวกับเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีผู้เช่าขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง โดยได้ประกาศให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็น กรณีเมืองพัทยา ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.๓๖๒ (บางส่วน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑-๑-๗๘ ไร่ ขอปลูกสร้างอาคารจอดรถยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕52 ประกอบคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๗๒๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นรับทราบข้อมูลดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศ (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองหรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ โดยส่งที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ภายในกำหนดระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาในประกาศรับฟังความคิดเห็นจนถึง วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น
  บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาตามประกาศ ฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน จึงถือว่าประชาชนและชุมชนท้องถิ่นไม่คัดค้านและยอมรับการขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังในที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวและยินยอมให้เมืองพัทยาดำเนินตามขั้นตอนต่อไป
  ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ชี้แจงว่า ซึ่งขณะนี้เงื่อนไขของที่ดินเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน และในเรื่องของการตรวจแบบจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี หรือการพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ ได้มีการตรวจสอบจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ครบถ้วนแล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไป เมืองพัทยาจะดำเนินการเซ็นสัญญาจ้างระหว่างบริษัท เอส.เค พัทยา คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอพเม้นท์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) เมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อย ก็ดำเนินการก่อสร้างทันที
  ซึ่งเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และส่งเสริมอัตลักษณ์ โดยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงได้วางแผนการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักของการท่องเที่ยว คือ พื้นที่ลานโพธิ์ มีโครงการพัฒนาเป็นตลาดขายอาหารทะเลสดและของฝากที่มีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการศึกษาออกแบบพัฒนาเพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถ สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยแต่ละชั้น สามารถจอดได้ คือ ชั้น 1 : จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 38 คัน และจักรยานยนต์ 98 คัน ชั้น 2 : จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 46 คัน ชั้น 3 : จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 54 คัน ชั้น 4 : จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 54 คัน และ ชั้น 5 : จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 47 คัน รวมทั้งสิ้น 239 คัน และจักรยานยนต์ 98 คัน โดยที่ผ่านมาได้มีการทดลองใช้ร้านลานโพธิ์เป็นที่จอดรถบริเวณลานโพธิ์ ปัจจุบันสามารถรองรับได้ไม่ถึง 100 คันต่อวัน ซึ่งสามารถหมุนเวียนรถได้มากกว่า 1,500 คันต่อวัน ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างอาคารจอดรถดังกล่าว จะสามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินปลายปี 2565 อย่างแน่นอน และสามารถหมุนเวียนจอดรถได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คัน ต่อวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้มีที่จอดรถสะดวกสบาย ปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้สูงขึ้น ส่งเสริมลานโพธิ์ให้เป็นสถานที่นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนนาเกลือและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต่อไป
  นายกเมืองพัทยา ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินปลายปี 65 อย่างแน่นอน และสามารถหมุนเวียนจอดรถได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คัน ต่อวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้มีที่จอดรถสะดวกสบาย ปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้สูงขึ้น ส่งเสริมลานโพธิ์ให้เป็นสถานที่นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนนาเกลือและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4256213061056072/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150