• ประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนางานบริการในระบบ Citizen Portal

  ประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนางานบริการในระบบ Citizen Portal

  ประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนางานบริการในระบบ Citizen Portal

  วันนี้ (8 มี.ค.64) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนางานบริการในระบบ Citizen Portal เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการและการให้ข้อมูลภาครัฐที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมทั้งนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนด้านงานบริการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพความพิการของเมืองพัทยา โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 221

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4256199627724082/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150