• วันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 64 เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการสำรวจและออกแบบ เพื่อดำเนินการโครงการเวนคืน และก่อสร้างถนนพัทยาสาย ข5 (ถนนพัทยาสาย 3 ช่วงที่ 2) และถนนสาย ข 4 (ซอยนาเกลือ 13)

  วันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 64 เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการสำรวจและออกแบบ เพื่อดำเนินการโครงการเวนคืน และก่อสร้างถนนพัทยาสาย ข5 (ถนนพัทยาสาย 3 ช่วงที่ 2) และถนนสาย ข 4 (ซอยนาเกลือ 13)

  วันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 64 เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการสำรวจและออกแบบ เพื่อดำเนินการโครงการเวนคืน และก่อสร้างถนนพัทยาสาย ข5 (ถนนพัทยาสาย 3 ช่วงที่ 2) และถนนสาย ข 4 (ซอยนาเกลือ 13)

  ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การวางแผนลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกการบริการภาครัฐ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล และการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตเมืองพัทยามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับจำนวนประชากรที่เข้ามาทำงานในภาคธุรกิจในเมืองพัทยาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลให้เมืองพัทยาประสบปัญหาการจราจรติดขัดอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และในวันหยุดเทศกาลระยะยาว
  เมืองพัทยาจึงมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มพื้นที่การจราจรโดยเร่งด่วน ซึ่งเป็นความสำคัญในระดับต้นๆ โดยเฉพาะถนนที่อยู่ในโครงข่ายของผังเมืองรวมเมืองพัทยา เพื่อรองรับสภาพการจราจรหนาแน่นในปัจจุบัน และการขยายตัวของพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นเพื่อให้ทันกับสภาพการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองพัทยา จึงเห็นสมควรในการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว โดยคัดเลือกถนนสาย ข๕ (ถนนพัทยาสาย ๓ ช่วง ๒) และถนนสาย ข๔ (ซอยนาเกลือ ๑๓) เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากถนนพัทยาสาย ๓ ไปยังถนนสุขุมวิท และถนนพัทยา-นาเกลือ ตามถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ถนนดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นถนนสายรองเชื่อมโยงโครงข่ายในบริเวณพื้นที่นาเกลือ ช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรของถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยา-นาเกลือ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการศึกษา สำรวจและออกแบบรายละเอียดในขั้นนี้ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และดำเนินการก่อสร้างโครงการในระยะต่อไป
  ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ ประกอบกับความเป็นมาของโครงการ เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสำคัญของโครงการผู้ดำเนินการ พื้นที่ศึกษาขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ และเสนอรูปแบบโครงการเบื้องต้นให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบการศึกษาด้านต่างๆของโครงการ เมืองพัทยาจึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการสำรวจและออกแบบ เพื่อดำเนินการโครงการเวนคืน และก่อสร้างถนนพัทยาสาย ข5 (ถนนพัทยาสาย 3 ช่วงที่ 2) และถนนสาย ข 4 (ซอยนาเกลือ 13) ตามถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
  ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  หลังจากนั้นวันเสาร์ที่ 3 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เป็นการลงพื้นที่ศึกษาโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ทำการผู้นำชุมชน
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณแสงระวี 097-1159571 และคุณณัฏฐชัย 098-3251628

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4263886183622093/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150