• พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1)

  พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1)

  พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1)

  วันนี้ (16 มี.ค. 64) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 โดยมีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาและนันทนาการ นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ดร.โหลว โยว่ ผู้อำนวยการสำนักงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ พร้อมคณบดี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกริก สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และคณะครูวิทยากรสมทบ เข้าร่วมเป็นเกียรติ พร้อมเดินชมนิทรรศการ และรับมอบของระลึก ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 74 คน เข้ารับมอบวุฒิบัตรโดยพร้อมเพรียง

  ด้วยฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา  จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1) ซึ่งจัดอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) ให้กับประชาชนทั่วไปและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ไม่ได้เรียนในระบบโรงเรียนในเมืองพัทยา เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564โดยจัดอบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่าง 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 6  ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่อบรม และได้รับเกียรติคณะวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกันสอน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมสำเร็จตามหลักสูตร ผ่านการอบรมตามโครงการที่มีเวลาเรียนครบทั้ง 8 วัน หรือ 24 ชั่วโมง หรือ 80% ขึ้นไปของเวลาอบรม ทั้งหมดจนจบหลักสูตร จำนวน 74 คน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของประชาชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารและค้าขายกับชาวต่างชาติได้ อีกทั้งยังเป็นการรองรับก้าวสู่ EEC เพื่อสนองตอบประชาชนในท้องถิ่นเมืองพัทยาที่ต้องการให้มีการสอนภาษาต่างประเทศต่อเนื่องทุกปีต่อไป พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1)

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4277971958880182&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150