• โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เตรียมพร้อมนำร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพระดับโลก ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง)ด้านที่ 13

  โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เตรียมพร้อมนำร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพระดับโลก ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง)ด้านที่ 13

  โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เตรียมพร้อมนำร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพระดับโลก ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง)ด้านที่ 13

  วันนี้ (17 มี.ค.64) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้ร่วมผลักดันร่วม ให้การต้อนรับ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการประกอบด้วย นพ.รณภพ ปัทมะดิษ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล และนายพานิชย์ เจริญเผ่า กรรมการปฎิรูปประเทศฯจากสมาคมกีฬาต่างๆ ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมหารือประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของเมืองพัทยาและการพัฒนาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ให้เป็นต้นแบบตามแนวทางการปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรม โดยมี สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาเลขานุการ-ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อนำใช้แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง)ทั้ง 13 ด้าน ซึ่งมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 13 โดยหนึ่งในวิธีการดำเนินการปฏิรูปที่สำคัญ คือ การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลที่มีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ในคราวประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จึงมีมติเห็นชอบนำร่องการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เป็นแห่งแรก ซึ่งมีนายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยกำหนดให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามบริบทของพื้นที่ โดยองค์ประกอบของคณะทำงานให้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเมืองพัทยามีความพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ซึ่งการวางรากฐานที่ดีและมั่นคงเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

  และในเวลาต่อมาคณะทั้งหมดได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีมติเห็นชอบ เพื่อศึกษาดูงานและเก็บข้อมูล ก่อนจะมีการผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการพัฒนาในแต่ละเสาหลักอย่างเป็นองค์รวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150