• จังหวัดชลบุรีขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  จังหวัดชลบุรีขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  จังหวัดชลบุรีขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่จังหวัดชลบุรี

  จังหวัดชลบุรีได้มีประกาศ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่องขอความร่วมมือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
  เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปี จะมีการจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ มีการเล่นสาดน้ำ ประแป้ง มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะไร้ระเบียบและนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป ดำเนินการตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 10 – 20 เมษายน 2564) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้

  1. ให้งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก อันได้แก่ กิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ กิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด เช่น การประแป้ง การเล่นปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน
  2. การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันไม่เข้าข่ายข้อห้ามการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 1 หากมีผู้ร่วมกิจกรรมเกินกว่า 300 คน ให้ผู้จัดกิจกรรมและประชาชนปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ 7 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 13/2564 ลงวันที่29 มกราคม 2564 ซึ่งกำหนดว่าหากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมดังกล่าว และมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 300 คน ให้ผู้จัดกิจกรรมเสนอเหตุผลความจำเป็น แผนการจัดกิจกรรม โดยมีการกำหนดมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเข้มงวดให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีพิจารณาต่อไป
   ทั้งนี้ควรจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ และให้งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ หรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน หรืออยู่ร่วมกันในพื้นที่แออัดเป็นเวลานาน
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4308831349127576&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150