• เยาวชนหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2563 ร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความ ดึงความรู้ที่ได้รับจากการอบรมถ่ายทอดผ่านตัวอักษร “เป็นคนดี ห่างไกลยาเสพติด”

  เยาวชนหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2563 ร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความ ดึงความรู้ที่ได้รับจากการอบรมถ่ายทอดผ่านตัวอักษร “เป็นคนดี ห่างไกลยาเสพติด”

  เยาวชนหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2563 ร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความ ดึงความรู้ที่ได้รับจากการอบรมถ่ายทอดผ่านตัวอักษร “เป็นคนดี ห่างไกลยาเสพติด”

  วันนี้(25 มี.ค.64) เวลา 13.30 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา เพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในการประกวดเรียงความของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2563
  โดยมีครูตำรวจแดร์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ร่วมในกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)

  เมืองพัทยาให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเมืองพัทยา รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในการนี้ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา
  จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ขึ้นซึ่งเป็นกลไกหนึ่งเพื่อร่วมดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูธรบางละมุงและสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาสนับสนุนครูตำรวจแดร์เข้าทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาจำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 1,380 คน ในภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะรู้จักวิธีหลบเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเสพติดและความรุนแรงได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการฯ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาถ่ายทอดผ่านตัวอักษร ซึ่งจะสะท้อนถึงความคิด ความเข้าใจในบริบทต่างๆที่สำคัญจากการเรียนรู้ของเยาวชน ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4306503189360392/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150