• เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 (โรงเรียนเมืองพัทยา 4 และโรงเรียนเมืองพัทยา5)

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 (โรงเรียนเมืองพัทยา 4 และโรงเรียนเมืองพัทยา5)

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 (โรงเรียนเมืองพัทยา 4 และโรงเรียนเมืองพัทยา5)

  วันนี้(29 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชน์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีฯประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่)

  เมืองพัทยาให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเมืองพัทยา รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในการนี้ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ขึ้นซึ่งเป็นกลไกหนึ่งเพื่อร่วมดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูธรบางละมุงและสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาสนับสนุนครูตำรวจแดร์เข้าทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 1,380 คน ในภาคเรียนที่ 2/2563 รวมทั้งจัดประกวดเรียงความ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาถ่ายทอดผ่านตัวอักษร ซึ่งจะสะท้อนถึงความคิด ความเข้าใจในบริบทต่างๆที่สำคัญจากการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าอบรมในหลักสตรดังกล่าวมีทักษะ รู้จักวิธีหลบเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเสพติดและความรุนแรง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4320298284647549/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150