• กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  วันนี้ (29 มี.ค. 64) เวลา 13.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ “โครงงานบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีนางภัทราวดี เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฏร์อุทิศ)​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร​ นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 2
  (เจริญราษฏร์อุทิศ)​
  ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานในหัวข้อ“ โครงงานบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งโครงงานที่เข้าร่วมแสดงในวันนี้ เป็นโครงงานที่ได้รับการคัดสรรจากครูที่ปรึกษาโครงงานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งโครงงานประเภทสำรวจทดลองและประดิษฐ์​ รวมจำนวนทั้งสิ้น 78 โครงงาน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150