• เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 ร.ร.มพย.3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)​

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 ร.ร.มพย.3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)​

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 ร.ร.มพย.3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)​

  วันนี้( 1 เม.ย.64) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 โดยมีนายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีฯประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)​

  เมืองพัทยาให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเมืองพัทยา รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในการนี้ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ขึ้นซึ่งเป็นกลไกหนึ่งเพื่อร่วมดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูธรบางละมุง และสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา สนับสนุนครูตำรวจแดร์เข้าทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 1,380 คน ในภาคเรียนที่ 2/2563 รวมทั้งจัดประกวดเรียงความ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาถ่ายทอดผ่านตัวอักษร ซึ่งจะสะท้อนถึงความคิด ความเข้าใจในบริบทต่างๆที่สำคัญจากการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าอบรมในหลักสตรดังกล่าวมีทักษะ รู้จักวิธีหลบเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเสพติดและความรุนแรง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150