• เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ฟรี (ระยะที่ 2)

  เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ฟรี (ระยะที่ 2)

  เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ฟรี (ระยะที่ 2)

  วันนี้ ( 3 เม.ย.64) เวลา 09.00 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 6

  เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 โดยเปิดอบรมจำนวน 3 หลักสูตร ฟรี จำนวน 2 ระยะ มีดังนี้
  ระยะที่ 1 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศฯ จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง ระยะที่ 1 ได้อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
  ระยะที่ 2 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศฯ จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน และระดับกลาง) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง โดยใช้โรงเรียนเมืองพัทยา 6 เป็นสถานที่อบรม ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 8 วัน หรือ 24 ชั่วโมง หรือ 80% ขึ้นไป จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากเมืองพัทยา
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือหมายเลขโทรศัพท์ 038 253271 , 038 253281 และ 038 254090 ในวันและเวลาราชการ

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4335187736491937&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150