• เมืองพัทยาขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

  เมืองพัทยาขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

  เมืองพัทยาขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
  ด้วยจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าในปี พ.ศ. 2565 กิจการยุวกาชาดไทยจะมีวาระครบรอบ 100 ปี จึงกำหนดให้มีโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาด นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวาระอันทรงคุณค่านี้ ผ่านกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ดังกล่าว โดยให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดอีกทางหนึ่งด้วย
  ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ดังกล่าว สามารถสมัครและผลงานไปยังสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.chonburilocal.go.th หัวข้อ“ หนังสือราชการ” หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150