• เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 สำหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่นเมืองพัทยา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ เริ่ม 9 – 13 ส.ค.นี้

  เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 สำหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่นเมืองพัทยา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ เริ่ม 9 – 13 ส.ค.นี้

  เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 สำหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่นเมืองพัทยา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ เริ่ม 9 – 13 ส.ค.นี้

  เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ระลอก 3 ในเขตเมืองพัทยา โดยมีรูปแบบการลงทะเบียน 2 รูปแบบดังนี้
  1.การลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google From
  2.ตามจุดบริการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)

  เอกสารหลักฐาน

  1. ทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา (ฉบับจริง)
   พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
   พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
   3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในนามผู้ขอรับความช่วยเหลือ

  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  3. ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  4. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

  หลักเกณฑ์ของผู้ได้รับความช่วยเหลือเป็นผู้เข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  2. เป็นผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ
   *** ให้ได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อ 1 ครัวเรือน หมายเหตุ: ทะเบียนบ้านละ 1 สิทธิ
   *** การลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Form ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

  หมายเหตุ:เมืองพัทยาจะปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือให้ประชาชนทราบต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3261,0 3825 3263 (วันเวลาราชการ หรือ Call Center 1337 (ตลอด 24 ชั่วโมง) www.pattaya.go.th และ fb:Prpattaya หรือ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เมืองพัทยา

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4711399002204140/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150