• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

  วันนี้ ( 6 ส.ค. 64) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยพล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยประธานแจ้งในที่ประชุมกล่าวแนะนำพนักงานเมืองพัทยาสายงานบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจำนวน 7 รายตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 หลังจากนั้น เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญสมัยที่สอง​ ครั้งที่ 1 และพิจารณาญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เพื่อดำเนินการโครงการจ้างเหมาเอกซนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะเวลา 36 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2567) เป็นจำนวนเงิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) โดยที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ให้นำญัตติไปแก้ไขและปรับปรุง เพื่อนำเสนอในที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป และได้ปิดประชุมในเวลา  19.00​ น.

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4715915915085782/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150