• เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 สำหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่น

  เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 สำหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่น

  เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 สำหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่นเมืองพัทยา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ เริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ส.ค. นี้
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ เมืองพัทยาได้เปิดลงทะเบียนเยียวยา สำหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่นเมืองพัทยา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ครัวเรือนละ 2,000 บาท เพื่อเป็นอำนวยสะดวกให้กับประชาชน จึงได้ตั้งจุดให้บริการลงทะเบียน 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. การลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google From เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ได้ที่ https://docs.google.com/…/1ToURFNfyyKdrpFrk…/viewform…
  2. ตามจุดให้บริการลงทะเบียน จำนวน 6 จุด เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. มีดังนี้
  3. ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  4. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
  5. โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
  6. โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
  7. โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)
  8. โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)
   คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ
   ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตามช่องทางต่างๆ ดังกล่าว โดยมีเอกสาร ดังนี้
  9. ทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  10. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  11. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในนามผู้ขอรับความช่วยเหลือ
   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3261 , 0 3825 3263 (วันเวลาราชการ) หรือ Pattaya Contact center 1337 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , www.pattaya.go.th และแฟนเพจเฟสบุ๊ค : Prpattaya หรือ เฟสบุ๊ค : ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เมืองพัทยา โดยเมืองพัทยาจะปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือให้ประชาชนทราบต่อไป
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150