• ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรีแจ้ง การจดทะเบียนและออกหนังสือคนงานประจำเรือให้แก่แรงงานสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรีแจ้ง การจดทะเบียนและออกหนังสือคนงานประจำเรือให้แก่แรงงานสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรีแจ้ง การจดทะเบียนและออกหนังสือคนงานประจำเรือให้แก่แรงงานสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

  ด้วยจังหวัดชลบุรีแจ้งการจดทะเบียนและออกหนังสือคนงานประจำเรือ ให้แก่ แรงงานสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแก่แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 3828 2585 ต่อ 13

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150