• วันที่ 2 ของการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Key Stakeholder Focus Group) ในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา

  วันที่ 2 ของการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Key Stakeholder Focus Group) ในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา

  วันที่ 2 ของการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Key Stakeholder Focus Group) ในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา
  วันนี้(10 ก.ย.64) เวลา 13.00 น.นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Key Stakeholder Focus Group) ในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยมี หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม สื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2566 – 2570) และขอความอนุเคราะห์เมืองพัทยาในการเชิญประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Key Stakeholder Focus Group) เพื่อให้การพัฒนาเมืองพัทยาเป็นไปอย่างมีทิศทาง ครอบคลุมการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร มีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และประชาชน ชุมชนในเขตเมืองพัทยา เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4824054017605304/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150