• Author Archives: @dm1n

  เมืองพัทยาผนึกกำลังทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา (FPD) เนื่องในโอกาสเข้าฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold)

  เมืองพัทยาผนึกกำลังทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา (FPD) เนื่องในโอกาสเข้าฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold)

  วันนี้ (21 ก.พ. 63) เวลา 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ Mr.Trevor Moss รองผู้ช่วยทูตหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะหน่วยป้องกันความปลอดภัย เนื่องในโอกาสเข้าหารือเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือ สหรัฐอเมริกา (FPD) เนื่องในโอกาสเข้าฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 นี้ โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา ตํารวจท่องเที่ยวพัทยา พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ผู้ประกอบการศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา (FPD) เป็นหน่วยงานภายใต้สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยให้แก่กองกำลังทหารจากกองทัพสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย รวมถึงการฝึกร่วมผสม การแลกเปลี่ยนความรู้ประชุมและสัมมนาระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพไทย โดยจะมีกำลังพลจากกองทัพสหรัฐอเมริกา4,000 นาย เรือรบ 3 ลำ และเรือพาณิชย์ 1 ลำ เดินทางเพื่อเข้าฝึกร่วมผสมทางการทหารคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold) เป็นจำนวนมาก ในวันนี้ Mr.Trevor Moss รองผู้ช่วยทูตหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะหน่วยป้องกันความปลอดภัย จึงได้เข้าพบเพื่อหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและทุกภาคส่วน เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือ สหรัฐอเมริกา (FPD) ที่จะเดินทางมาฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 นี้

  ในการนี้เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกาในโอกาสดังกล่าวด้วยมิตรไมตรี สร้างความประทับใจ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่เมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง


  ประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่

  ประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่

  วันนี้(21 ก.พ.63) เวลา 10.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่ และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่อาสาสมัครและแกนนำที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้อง ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับแนวทาง “ชุมชนดูแลชุมชน”โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำชุมชนที่เป็นบุคคลใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด ได้มีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดจนมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญยาเสพติดและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร การให้คำปรึกษาเบื้องตันในการเลิกบุหรี่มาแล้ว ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไต้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดในการเลิกบุหรี่เป็นอย่างดี ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดต้องใช้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน เยาวนที่กำลังคิดหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ให้ลดละเลิกไม่พึ่งยาเสพติด เพื่อลดผู้เสพยาเสพติดและบุหรี่ โดยให้ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้ โดยไม่หวนกลับไปสู่วงจรเดิมอีก

  จากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ได้บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครและแกนนำชุมชน ดำเนินการค้นหาคัดกรองผู้ใช้สารเสพติดบำบัดติดตาม จำนวน 61 ราย และนำเข้าสู่การบำบัดคลินิกอดบุหรี่ จำนวน 121 ราย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาสาสมัครและแกนนำที่ร่วมดำเนินการต้องมีการเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับกระบวนการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค จึงได้จัดการประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเสริม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการทำงาน หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การป้องกัน ลดปัญหาด้านยาเสพติดและบุหรี่ที่ยั่งยืนถาวรต่อไป


  29 – 30 เม.ย. เชิญชมนิทรรศการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เทคโนโลยีล้ำสมัยจากภาครัฐและเอกชน พร้อมรับฟังการเสวนาพิเศษ ในงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช

  29 – 30 เม.ย. เชิญชมนิทรรศการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เทคโนโลยีล้ำสมัยจากภาครัฐและเอกชน พร้อมรับฟังการเสวนาพิเศษ ในงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช

  วันนี้ (20 ก.พ. 63) เวลา 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสหารือการจัดงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในวาระบริหารของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลและความรู้จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในด้านการเสวนาพิเศษในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EEC นำโดยวิทยากรระดับประเทศ เพื่อนำไปสู่การจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC ในอนาคต รวมถึงโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

  สำหรับรูปแบบและกิจกรรมภายในงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีดังนี้
  วันที่ 29 เมษายน 2563
  ภาคเช้า เป็นพิธีเปิด โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  ภาคบ่าย เป็นการเสวนา เรื่อง “2020 Empowering to transform Business & Energy และทางออกของประเทศไทย”
  วันที่ 30 เมษายน 2563
  ภาคเช้า การปาฐกถา ในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจดังนี้
  -ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยในยุค Technology Disruptions and Agile โดยนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  -หัวข้อเรื่อง ประชารัฐกับการพัฒนาประเทศ 2020 โดยนายฐปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
  ภาคบ่าย การปาฐกถา ในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจดังนี้
  -หัวข้อเรื่อง 2020 empowering to transform Business โดยนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  -หัวข้อเรื่อง ทางรอดของอุตสาหกรรมไทยในยุค VUCA โดยนางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
  และกิจกรรมการแสดงชุด Thai in VUCA World จินตนาการการแสดง “คนไทยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว คลุมเครือ หลากหลายไม่แน่นอน”

  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานตรงตามวัตถุประสงค์ ในวันนี้จึงได้หารือความขอความอนุเคราะห์ด้านการประชาสัมพันธ์ และการอำนวยสะดวกด้านต่างๆ ทั้งนี้จะมีการจัดงานแถลงข่าว EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 288507 วันและเวลาราชการ


  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดเทียบท่าเรือฯ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดเทียบท่าเรือฯ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

  ด้วยจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศว่าเรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เรือ MV Cape Hudson (T-AKR-5066) เรือ USS Green Bay (LPD-20) เรือ USS America (LHA-6) และเรือ USS Blue Ridge (LCC-19) ที่จะแวะจอดเทียบท่าเรือทุ่งโปร่ง ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการร่วม COBRA GOLD 2020 และเข้าจอดเทียบท่าตามกิจวัตร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 โดยได้ขออนุมัติกระทรวงกลาโหมให้เรือแวะเยือนช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว

  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกาในโอกาสดังกล่าวด้วยมิตรไมตรี สร้างความประทับใจ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่เมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง


  เมืองพัทยาดึงกิจกรรมสนุกสนานบันเทิงใจอย่างเต็มอิ่ม จุใจตลอดทั้งเดือนมีนาคม 2563

  เมืองพัทยาดึงกิจกรรมสนุกสนานบันเทิงใจอย่างเต็มอิ่ม จุใจตลอดทั้งเดือนมีนาคม 2563

  พัทยา…เมืองแห่งสีสันที่มีความหลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยธรรมชาติ หาดทราย หมู่เกาะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศูนย์กลางแห่งศิลปะ ประเพณีพื้นบ้านและวัฒนธรรมที่ร่วมสมัย เป็นเมืองที่ครบวงจร มีความพร้อมด้านสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เป็นเมืองแห่งดนตรีและกีฬา มีโรงแรม รีสอร์ท ที่พักชั้นนำหลากหลายที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นศูนย์การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติที่เพียบพร้อมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีกิจกรรมชายหาดที่สนุกสนานปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีเทศกาลและกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่พร้อมเติมเต็มความสุขได้อย่างต่อเนื่อง ที่ให้คุณเข้าร่วมสัมผัสได้ตลอดทั้งปี สำหรับกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวประจำเดือนมีนาคม 2563 มีมากมายหลากหลายกิจกรรม ดังนี้
  วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 เชิญร่วมชม ร่วมเชียร์การแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น ครั้งที่ 17 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
  วันที่ 14 มีนาคม 2563 เมืองพัทยาเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับการประกวดขับร้องเพลงไทย ลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ณ ชายหาดพัทยา
  วันที่ 17 มีนาคม 2563 ร่วมเฉลิมฉลอง วันนักบุญ แพทริค พัทยา หรือ “เซนต์แพททริคเดย์” มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เตรียมจัดงานขบวนพาเหรด ณ บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา
  วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2563 เตรียมระเบิดความมันส์กับเทศกาลดนตรีพัทยา Pattaya Music Festival 2020 สนุกสนามอย่างจุใจ ถึง 4 เวที เวทีแยกพัทยากลาง เวทีโค้งโรงแรมดุสิตธานี พัทยา เวที ซอย 4 ชายหาดพัทยา และเวทีชายหาดจอมเทียน
  วันที่ 22 มีนาคม 2563 ประกวดรอบคัดเลือก โครงการอบรมและประกวดมัคคุเทศก์น้อยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพัทยา ปี 2563 ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  พลาดไม่ได้แล้ว กับกิจกรรมหลากหลายที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตา ซึมซับด้วยหัวใจกับความสุข สนุกสนานและความบันเทิง ที่เมืองพัทยาและทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมไว้ต้อนรับทุกท่านอย่างจุใจตลอดทั้งเดือนมกราคม นี้ ส่วนกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2563 จะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆได้ โดยพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) รวมถึง เว็บไซค์ www.pattayacityevents.com และ www.pattaya.go.th เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว สอบถามข้อมูลต่างๆ ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  17 มี.ค.นี้…เชิญร่วมชมขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์

  17 มี.ค.นี้…เชิญร่วมชมขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์

  ด้วยวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันฉลองเซนต์แพทริค (St.Patrick) ผู้เป็นวีรบุรุษของชาวไอริช ตั้งแต่ทศวรรษที่ 4 ชาวไอริชไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของโลก จะมีการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเฉลิมฉลองในรูปแบบการเดินขบวนพาเหรด โดยรูปแบบขบวนจะเน้นสีเขียวตกแต่งทุกอย่างเป็นแฟนซี เต็มไปด้วยความสนุกสนานของทุกชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 “St.Patrick’s Day Parade 2020” ขึ้นในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยจะมีการเดินขบวนจากโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)ไปตามถนนพัทยาสายสอง เพื่อสิ้นสุดขบวนที่โรงละครอัลคาซ่า คาบาเร่โชว์พัทยา

  ทั้งนี้จะมีการแถลงข่าวการจัดงานขบวนพาเหรดเซนต์แพทริคครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 “St.Patrick’s Day Parade 2020” ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081 4330248


  ทุกภาคส่วน บูรณาการหารือแนวทางแก้ไข​ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเร่งด่วน​ หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  ทุกภาคส่วน บูรณาการหารือแนวทางแก้ไข​ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเร่งด่วน​ หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  วันนี้(19 ก.พ.2563)​ เวลา 16.00 น. ณ​ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหารือสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-​19 โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ผู้แทน ตร.ท่องเที่ยวพัทยา พาณิชย์จังหวัดชลบุรี  องค์กรภาครัฐและเอกชน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้

  เนื่องจากในปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาในจังหวะที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ภาวะชะลอตัวจากผลกระทบต่อเนื่องของสงครามการค้า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะภัยแล้งที่รุนแรง ซึ่งปัจจัยต่อเนื่องดังกล่าวมีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก​   โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมียอดจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง​ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา เพราะกลัวการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

  นายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงได้เชิญทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประชุมปรึกษาหารือและรายงานปัญหา ผลกระทบและแนวทางการแก้ไข ในการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวแก่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาในทุกมิติ ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

  ซึ่งผลสรุปจากการหารือในครั้งนี้ ได้ให้จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา เตรียมพร้อมในการสร้างความเชื่อมั่น จัดกิจกรรม  สร้างแคมเปญ กำหนดแนวทางส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน ซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดทำข้อสรุปจากภาคส่วนต่างๆ นำเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้รัฐบาลออกเป็นมาตรการแก้ไขและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป


  เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมครูมวยไทย ประชุมจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5”

  เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมครูมวยไทย ประชุมจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5”

  วันนี้ (19 ก.พ. 63) เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือการจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5” โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย พร้อมคณะทำงานจากสมาคมครูมวยไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมครูมวยไทย กำหนดจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2563 ณ เมืองพัทยา เพื่อส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนที่มีใจรักในศิลปะการต่อสู้ โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน จาก 6 ทวีป 50 ประเทศ ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียน กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาในส่วนของสถานที่จัดงาน มาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย การจราจร การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการปฐมพยาบาล และด้านอื่นๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับความคืบหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และ เว็บไซต์ pattayacityevents.com เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E

  วันนี้ (19 ก.พ.63) เวลา 13.30 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเรียงความ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าประกวดฯ โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ และนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 1 -10 เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเมืองพัทยา รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ขึ้น ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งเพื่อร่วมดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน โดยวิทยากรจากสถานีตำตรวจภูธรบางละมุง และสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจแดร์ (DARE) มาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 1 – 10 ในภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะรู้จักวิธีหลบเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเสพติดและความรุนแรงได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการประกวดเรียงความในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้นำเอาความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดผ่านการเรียงความ เพื่อสะท้อนถึงมุมมอง และทัศนคติ อันจะเป็นการหล่อหลอมให้เป็นคนดี คนเก่งของชาติต่อไป


  2 พ.ค. นี้ เตรียมพบกับการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “Pattaya Open Taekwondo International 2020”

  2 พ.ค. นี้ เตรียมพบกับการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “Pattaya Open Taekwondo International 2020”

  วันนี้ (19 ก.พ.63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “Pattaya Open Taekwondo International 2020” โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายวัชรพล สารสอน รอง ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว นางสาวสุพินดา ทองเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีนางสาวกรรณิการ์ สมเสร็จ ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนชมรมเทควันโด รังสิญา ยิม นำเสนอรูปแบบการแข่งขันครั้งนี้

  เมืองพัทยา ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 และชมรมกีฬาเทควันโด รังสิญา ยิม กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “Pattaya Open Taekwondo International 2020” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชมรมกีฬาเทควันโด ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน อีกทั้งยังเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาเทควันโดทั่วประทศไทยให้ก้าวสู่ชั้นแนวหน้าของวงการเทควันโดระดับชาติ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism) ตามนโยบายรัฐบาล
  โดยวันนี้ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการรักษาความสะอาด ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการพยาบาล เพื่อให้มีความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภทแพ้ครั้งเดียวคัดออก 2. ประเภทต่อสู้(เคียวรูกิ) และประเภทท่ารำ (พุมเซ่) โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอุซเบกิสถาน สิงคโปร์ เนปาล อินเดีย เกาหลี ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน กว่า 800 คน ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้

  ทั้งนี้หากมีความคืบหน้ารายละเอียดการแข่งขัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จะนำเสนอในโอกาสต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการเที่ยวเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3128 ได้ในวันและเวลาราชการ

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และเว็บไซต์ pattayacityevents.com เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150