• Author Archives: @dm1n

  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 92

  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 92

  ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ว่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 92 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพจำนวน 24 แผนก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและยากจน เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3778219075522142/?extid=isejnKTeJICApJIC&d=n
  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศศิมา คล้ายสอน นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 4125


  “เกษียณอย่างภาคภูมิ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง”เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

  “เกษียณอย่างภาคภูมิ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง”เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563
  วันนี้ (21 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม​นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการเมืองพัทยา ประจำปี 2563 พร้อมมอบดอกไม้พวงมาลัย และกล่าวอวยพร โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมือง นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย​ หัวหน้าส่วนราชการ​ และพนักงานเมืองพัทยา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  เมืองพัทยาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการ พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 28 คน ตลอดระยะเวลาการทำงานได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไม่ท้อถอย สามารถผ่านพ้นอุปสรรค จนทำให้การปฎิบัติหน้าที่ราชการบรรลุความสำเร็จ
  เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร อันก่อให้เกิด คุณประโยชน์โดยส่วนรวม แก่เมืองพัทยา ในโอกาสนี้​ ผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเมืองพัทยา ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน

  “เกษียณอย่างภาคภูมิ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง”เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563วันนี้ (21 ก.ย. 63) เวลา…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2020

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดเยาวชนในโรงเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดเยาวชนในโรงเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)
  วันนี้ (18 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดเยาวชนในโรงเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) โดยมีนายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรนำโดย นายพันธกานต์ พรหมพรางกูร และนางสาวเตชิตา รัตนกิตติกร อบรมเสริมความเกี่ยวกับ ชนิดของยาเสพติด พ.ร.บ.ยาเสพติด เทคนิคและวิธีการสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขได้อย่างถูกต้องทั้งตนเองและชุมชน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3765234166820633


  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในพื้นที่เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในพื้นที่เมืองพัทยา

  วันนี้ (18 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยมี ร่วมลงพื้นที่ให้บริการครั้งนี้ ในพื้นที่เมืองพัทยา
  ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา (บริการด้านบัตรประชาชน) ได้จัดทำโครงการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา
  ในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย เป็นผู้ชรา จำนวน 3 ราย เป็นผู้พิการ จำนวน 3 ราย รวม 9 ราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3765049606839089&id=259115847432500

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา
  ตามที่ได้มีประกาศสภาเมืองพัทยา ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเมืองพัทยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 จึงจัดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยในวันนี้ญัตติในประเด็นต่างๆ ดังนี้
  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (สำนักการสาธารณสุข) ซึ่งมติในที่ประชุมไม่เห็นชอบอนุมัติงบประมาณตาม 3 ปี ดังกล่าว แต่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติงบประมาณ เป็นระยะเวลา 1 ปี
  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยาเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักการสาธารณสุข) ซึ่งมติในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์เมืองพัทยา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการ และการดำเนินงานในโรงพยาบาล เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564
  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 6 ราย เป็นหนี้สูญ (สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายเร่งรัดและบังคับภาษี) ซึ่งมติในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติจำหน่ายหนี้ภาษีโรงเรือน และที่ดิน จำนวน 6 ราย ให้เป็นหนี้สูญ
  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน (สำนักการคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี) ซึ่งมติในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 33 โครงการ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (สำนักการคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี) ซึ่งมติในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 กรณีก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 24 โครงการ
  และญัตติสุดท้าย เรื่อง การขอรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการกำจัดมูลฝอย (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน) ซึ่งมติในที่มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการขออนุมัติการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ และขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำจัดมูลฝอยเป็นการชั่วคราว (5 ปี) จากสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3764568413553875?tn=K-R


  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำท่วมบ้านเขาตาโล พร้อมท่อระบายน้ำ​ ถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณบ้านเนินรถไฟ ซอย 9

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำท่วมบ้านเขาตาโล พร้อมท่อระบายน้ำ​ ถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณบ้านเนินรถไฟ ซอย 9

  วันนี้​ (17 ก.ย.63) เวลา​ 17.30​ น.​ นายเกียรติศักดิ์​ ศรีวงษ์ชัย​ รองปลัดเมืองพัทยา​ ​ ​ ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำท่วมบ้านเขาตาโล พร้อมท่อระบายน้ำ​ ถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณบ้านเนินรถไฟ ซอย 9​ โดยมี นายวรพต​ พงษ์พาลี​ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ ร่วมลงพื้นที่​

  สืบเนื่องจากได้มีการร้องเรียนจากประชาชนว่าโครงการก่อสร้างฯ​บริเวณถนนเลียบทางรถไฟบ้านเนินรถไฟ ซอย 9​ ระหว่างซอยเขาน้อยและเขาตะโล​ ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง​ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีป้ายไฟและป้ายสัญลักษณ์ของการก่อสร้าง​ ในวันนี้ทางผู้บริหารเมืองพัทยาจึงได้ลงตรวจสอบฯ

  นายเกียรติศักดิ์​ ศรีวงษ์ชัย​ รองปลัดเมืองพัทยา​ กล่าวว่า หลังจากการตรวจสอบ และรับทราบปัญหาจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ นำเครื่องจักรมาเกลี่ยดินที่อยู่บนถนนออก พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณไฟให้ชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอ​ ทั้งยังให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตักดินบนไหล่ทางออกและลงหินคลุก กลบทางที่ชำรุดเสียหาย​ พร้อมทำการย้ายแบริเออร์ ให้อยู่ชิดริมทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป


  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เข้าหารือความร่วมมือเพื่อประสานงานดำเนินการโปรเจกต์ใหญ่สร้าง รพ. ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา รองรับการเจริญเติบโตเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เข้าหารือความร่วมมือเพื่อประสานงานดำเนินการโปรเจกต์ใหญ่สร้าง รพ. ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา รองรับการเจริญเติบโตเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

  วันนี้ (17 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ที่ปรึกษาดร.กัมมาล ปาวา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้ประสานงานจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เนื่องในโอกาสเข้าพบและหารือความร่วมมือเพื่อประสานงานการดำเนินงานโปรเจกต์ใหญ่เดินหน้าการก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เล็งเห็นถึงพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ EEC มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นั้น จะทำให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ EEC ทั้งเด็ก เยาวชน จนถึงผู้สูงวัย มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพในระยะยาว นอกจากนี้ มองว่าการพัฒนาของพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) จะเป็นศูนย์กลางสำคัญของการยกระดับบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งสนามบินอู่ตะเภา มอเตอร์เวย์ และท่าเรือแหลมฉบัง จึงได้ดำเนินงานโปรเจกต์ใหญ่เดินหน้าการก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง เพื่อให้เป็น Medical Hub รองรับการขยายตัวของประชากรและภาคอุตสาหกรรมโดยรอบพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2563 แล้วเสร็จในปี 2567
  ทั้งนี้นายกเมืองพัทยายินดีและให้ความร่วมมือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ โดยจะหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เข้าหารือความร่วมมือเพื่อประสานงานดำเนินการโปรเจกต์ใหญ่สร้าง รพ. ม.ธรรมศาสตร์…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020

  เมืองพัทยาประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา เพื่อกำหนดโซนดูแลแก้ไขน้ำท่วม เตรียมพร้อมรับมือพายุโนอึล

  เมืองพัทยาประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา เพื่อกำหนดโซนดูแลแก้ไขน้ำท่วม เตรียมพร้อมรับมือพายุโนอึล

  วันนี้ (17 ก.ย.63) เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ตามที่มีคำสั่งเมืองพัทยาเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระเบียบระบบป้องกันและระบายน้ำการป้องกันน้ำท่วมทางระบายน้ำ เพื่อเป็นการติดตามผลการประชุมและความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันนี้จึงได้ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อแบ่งโซน จัดเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจุดน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน 5 โซน ดังนี้
  โซน 1 นาเกลือ (ฝั่งตะวันตก) บริเวณ ตั้งแต่แยกกระทิงลาย – พัทยาเหนือ
  โซน 2 ถนนสุขุมวิท – ถนนเลียบทางรถไฟ (ฝั่งตะวันออก) บริเวณ ตั้งแต่แยกกระทิงลาย – ซอยพรประภานิมิต
  โซน 3 พัทยาเหนือ (ฝั่งตะวันตก) บริเวณ พัทยาเหนือ – พัทยาใต้
  โซน 4 พัทยาใต้ (ฝั่งตะวันตก) บริเวณ (พัทยาใต้-สุดเขตพัทยา)
  โซน 5 ถนนสุขุมวิท – ถนนเลียบทางรถไฟ (ฝั่งตะวันออก) บริเวณ ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ซอยพรประภานิมิต – สุดเขตพัทยา
  ทั้งนี้เพื่อเป็นบูรณาการร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ต่อไป

  เมืองพัทยาประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา เพื่อกำหนดโซนดูแลแก้ไขน้ำท่วม…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 16 กันยายน 2020

  ประชุมดึงกิจกรรมสนุกสนานส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดแนวชายหาดพัทยา

  ประชุมดึงกิจกรรมสนุกสนานส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดแนวชายหาดพัทยา

  วันนี้ (16 ก.ย. 63) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมดึงกิจกรรมสนุกสนานส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดแนวชายหาดพัทยา โดยมี กลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ เข้าหารือ เพื่อนำเสนอกิจกรรมสนุนสนาน ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาตลอดแนวชายหาด..โดยมีเมืองพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งนายกเมืองพัทยายินดีและพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมตลอดทั้งปี ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวหารือในที่ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสม..โดยจะเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3759463830731000/


  เมืองพัทยาบูรณาการความร่วมมือระหว่างสมาคมนักธุรกิจฯ เตรียมเดินหน้าพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาบูรณาการความร่วมมือระหว่างสมาคมนักธุรกิจฯ เตรียมเดินหน้าพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

  วันนี้ (16 ก.ย. 63) เวลา 15.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ชี้แจงแผนการดำเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ในที่ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมซันไซน์ การ์เด้น เพื่อหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา หวังดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คลี่คลายลง พร้อมชี้แจงแผนการดำเนินงานพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเมืองพัทยา ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ที่ส่งเสริม พัฒนาเมืองพัทยาที่ยั่งยืนต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3759435574067159/


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150