• ITA 2562

  ITA

  ตัวชี้วัดย่อ ITA 2562

  ข้อมูลพื้นฐาน
  1 โครงสร้างหน่วยงาน
  2 ข้อมูลผู้บริหาร
  3 ขอบเขตและหน้าที่
  4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  5 ข้อมูลการติดต่อ
  6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน
  8 Q&A
  9 Social Network
  แผนดำเนินงาน
  10. แผนการดำเนินงาน
  11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  12 รายงานผลการดำเนินการ
  การปฏิบัติงาน
  13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  14 มาตรฐานการให้บริการ
  15 สถิติผู้มาใช้บริการ
  16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  17 E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
  20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
  24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
  28 รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
  31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
  36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
  มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
  42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ
  43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
  47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
  48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150