• แผนพัฒนาเมืองพัทยา

  แผนพัฒนาเมืองพัทยา

  แแผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565

  แผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565

  แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี 2559-2561

  1. แผนพัฒนาพัทยา 3 ปี (2559-2561)
  2. แผนพัฒนาพัทยา 5 ปี (2559-2561)
  3. แผนพัฒนาพัทยา 10 ปี (2559-2561)

   เพิ่มเติมแผนพัฒนาเมืองพัทยา(พ.ศ. 2559-2561) ฉบับที่ 1
  1.ปกหน้า 59-61 ฉ.1
  2.สารบัญ 59-61 ฉ.1
  3.ใบปะหน้าบัญชีสรุปโครงการ 59-61 ฉ.1
  4.ตารางบัญชีสรุป 59-61 ฉ.1
  5.ใบปะหน้ารายละเอียดโครงการ 59-61 ฉ.1
  6.รายละเอียดโครงการ 59-61 ฉ.1

   เพิ่มเติมแผนพัฒนาเมืองพัทยา(พ.ศ. 2559-2561) ฉบับที่ 2
  1.ปกหน้า 59-61 ฉ.2
  2.สารบัญ 59-61 ฉ.2
  3.ใบปะหน้าบัญชีสรุปโครงการ 59-61 ฉ.2
  4.ตารางบัญชีสรุปโครงการ 59 – 61 ฉ.2
  5.ใบปะหน้ารายละเอียดโครงการ 59-61 ฉ.2
  6.รายละเอียดโครงการ 59 – 61 ฉ.2

   เพิ่มเติมแผนพัฒนาเมืองพัทยา(พ.ศ. 2559-2561) ฉบับที่ 3
  1.ปกหน้า 59-61 ฉ.3
  2.สารบัญ 59-61 ฉ.3
  3.ใบปะหน้ารายละเอียดโครงการ 59-61 ฉ.3
  4.รายละเอียดโครงการ 59-61 ฉ.3
  5.ใบปะหน้าบัญชีสรุปโครงการ 59-61 ฉ.3

  แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

   แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562)
  1. คำนำ แผน 3 ปี
  2. ส่วนหน้า สารบัญ
  3.ส่วนที่ 1 บทนำ
  4. ส่วนที่ 1 แผน 3 ปี
  5. ส่วนที่ 2 แผน 3 ปี
  6. ส่วนที่ 3 แผน 3 ปี
  6.1 ยุทธศาสตร์และแนวทาง
  6.2 สรุปบัญชีโครงการ
  6.3 สรุปโครงการ 3 ปี
  6.4 แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1
  6.5 แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2
  6.6 แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3
  6.7 แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4
  6.8 แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5
  7. ส่วนที่ 4 แผน 3 ปี
  8. ภาคผนวก ก แผน ๓ ปี
  9.ภาคผนวก ข แผน ๓ ปี
  10.คณะผู้จัดทำ

   เพิ่มเติมแผนพัฒนาเมืองพัทยา(พ.ศ. 2560-2563) ฉบับที่ 1
  1.ปกหน้า 60-62 ฉ.1
  2.สารบัญ 60-62 ฉ.1
  3.ใบปะหน้ารายละเอียดโครงการ 60-62 ฉ.1
  4.รายละเอียดโครงการ 60-62 ฉ.1 – มีอินทราเน็ต
  5.ใบปะหน้าบัญชีสรุปโครงการ 60-62 ฉ.1
  6.ตารางบัญชีสรุปโครงการ 60- 62 ฉ.1

   เพิ่มเติมแผนพัฒนาเมืองพัทยา(พ.ศ. 2560-2563) ฉบับที่ 2
  1.ปกหน้า 60-62 ฉ.2
  2.สารบัญ 60-62 ฉ.2
  3.ใบปะหน้าบัญชีสรุปโครงการ 60-62 ฉ.2
  4.ตารางบัญชีสรุปโครงการ 60-62 ฉ.2
  5.ใบปะหน้ารายละเอียดโครงการ 60-62ฉ.2
  6.รายละเอียดโครงการ 60-62 ฉ.2

   เพิ่มเติมแผนพัฒนาเมืองพัทยา(พ.ศ. 2560-2563) ฉบับที่ 3
  1.ปกหน้า 60-62 ฉ.3
  2.สารบัญ 60-62 ฉ.3
  3.ใบปะหน้าบัญชีสรุปโครงการ 60-62 ฉ.3
  4.ตารางบัญชีสรุปโครงการ 60-62 ฉ.3
  5.ใบปะหน้ารายละเอียดโครงการ 60-62 ฉ.3
  6.รายละเอียดโครงการ 60-62 ฉ.3

  แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

  ส่วนปก

  ปกหน้า แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

  คำนำ  แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

  ส่วนหน้า สารบัญ   แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

  ส่วนที่ 1

  ส่วนที่ 1

  1.1 ด้ายกายภาพ(1-3)

  1.2 ตาราง  ปริมาณน้ำฝน  อุณหภูมิ ฯ(4)

  2.1 โครงสร้างพื้นฐาน(5-19,22-25)

  2.2 ตารางแสดงพื้นที่คลุมดิน (หน้า20)

  2.3 พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง(หน้า21)

  3.1ด้านเศรษฐกิจ(26-34)

  3.2 สถิติท่องเที่ยว57กรมการท่องเที่ยว(35-40)

  3.3 ตารางจำนวนผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้า และตารางสหกรณ์(41)

  3.4 ตารางยานยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์(42)

  3.5 ตารางแสดงรับ-จ่าย update(43-50)

  4. ด้านสังคม

  4.1ความปลอดภัยในชีวิต

  4.2ด้านสังคมสถิติช่วยเหลือทางทะเล

  4.3ทำเนียบกล้องวงจรปิด 59

  5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

  6. ด้านการเมือง การบริหาร

  6.1 ตารางอัตรากำลังพนักงานเมืองพัทยา(อยู่ด้านการเมือง

  ส่วนที่ 2

  2.1  สรุปผลการพัฒนาเมืองพัทยาตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่ผ่านมา (61-64)

  ส่วนที่ 3

  3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

  3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ฯ (ขนาดไฟล์ A3)

  3.3 แผนผังยุทธศาสตร์ (ขนาดไฟล์ A3)

  3.6 รายละเอียดแผนยุทธศาสร์

  ส่วนที่ 4

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 4

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5

  แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4

  แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 1

  แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 2

  แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 3

  แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 4

  แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 5

  แบบ ผ.06 รายละเอียดโครงการพัฒนา

  แบบ ผ.07 รวม

  แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  ส่วนที่ 5

  5 การติดตามและประเมินผล

  ภาคผนวก

  9.1 ภาคผนวก ก แผน ๓ ปี

  9.2 ภาคผนวก ข แผน ๓ ปี

  9.3 ภาคผนวก ค

  9.3(1)ระเบียบ ฉบับ 1

  9.3(2) ระเบียบฯ ฉบับ

  9.4 คณะผู้จัดทำ

  แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ. 2560)

  1.ปกหน้า 61-64 ครั้ง1ปี60

  2.หลักการและเหตุผลเพิ่มเติมแผนปี61-64 ครั้ง1ปี60

  3.สารบัญ แผน61-64 ครั้ง1 ปี60

  4.ใบปะหน้าบัญชีสรุปโครงการ 61-64 ครั้ง1ปี60

  5.แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

  6.ใบปะหน้ารายละเอียดโครงการ 61-64 ครั้ง1ปี60

  8.แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์

  9.ใบปะหน้าบัญชีครุภัณฑ์ 61-64 ครั้ง1ปี60

  7.แบบ ผ.01-05

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและฯ (2)

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข

  แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศึกษา

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสาธารณสุข

  แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

  1.ปกหน้าแผนพัฒนาฯ 61-64 ครั้ง 2 ปี 61
  2.หลักการและเหตุผลแผนพัฒนาฯ 61-64 ครั้ง 2 ปี 61
  3.สารบัญ แผนพัฒนาฯ 61-64 ครั้ง 2 ปี 61
  4.ใบปะหน้าบัญชีสรุปโครงการ 61-64 ครั้ง2ปี 61
  5. แบบ ผ.07 รวม
  6.ใบปะหน้ารายละเอียดโครงการ 61-64 ครั้ง2ปี 61
  7. แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1
  8. แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3
  9. แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5
  10. แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 1
  11. แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 2
  12. แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 3
  13. แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 4
  14. แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 5
  15.ใบปะหน้าบัญชีครุภัณฑ์ 61-64 ครั้ง2ปี 61
  16. แบบ ผ.08 บัญชี

  การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการ แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 3/พ.ศ.2561

  การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)ครั้งที่ 3/พ.ศ.2561
  1.ปกหน้า
  2.หลักการและเหตุผล
  3.สารบัญ
  4.ใบปะหน้าบัญชีสรุปโครงการ
  5. ผ.07 บัญชีสรุปเปลี่ยนแปลงโครงการ
  6.ใบปะหน้ารายละเอียดโครงการ
  7.แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1.ป
  8.แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5.ป
  9.แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4
  10.ปะหน้าบัญชีสรุปเพิ่มเติม
  11.ผ.07 สรุปบัญชีเพิ่มเติมโครงการ
  12.ใบปะหน้ารายละเอียดการเพิ่มเติมโครงการ
  13.แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1.พ
  14.แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5.พ
  15.ใบปะหน้าบัญชีครุภัณฑ์
  16. แบบ ผ.08 บัญชี 

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150