นโยบายในการปฏิบัติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์เมืองพัทยา (สายตรงนายกเมืองพัทยา)

                เมืองพัทยา มีนโยบายให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ของเมืองพัทยา เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนให้กับทางราชการได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเดือดร้อนในการดำรงชีวิต การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารภาครัฐ การถูกเอารัดเอาเปรียบ การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหาด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อสังคมในภาพรวม ซึ่งทุกปัญหาที่เกิดขึ้น เมืองพัทยาโดยนายกเมืองพัทยาได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน แต่ในบางปัญหาอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เนื่องจาก มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ จึงขอทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ

               สำหรับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ที่ผ่านมา เมืองพัทยาได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางเรื่องที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการกลั่นแกล้ง ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทำให้ผู้ถูกร้องเรียนเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะบางครั้งใช้ข้อความที่หยาบคาย จึงไม่สามารถเผยแพร่ไนเว็บไซต์เมืองพัทยาได้

               ในส่วนนายกเมืองพัทยา ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลมิได้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง แต่ก็พยายามเป็นสื่อกลาง ในการถ่ายทอดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปสู่ส่วนราชการที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งได้กำชับส่วนราชการ ให้เอาใจใส่ในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และทำการชี้แจงผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร่งด่วนต่อไป และหากมีข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อเมืองพัทยา เมืองพัทยายินดีรับข้อเสนอแนะมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

               ท้ายสุดเมืองพัทยาต้องขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยา เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาเมืองพัทยาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

  เมืองพัทยา